Privacyverklaring Paper&Pattern.   (English version below)

 

Paper&Pattern is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.paperandpattern.nl

+31 626700206

 

Petra Ferweda is de Functionaris Gegevensbescherming van Paper&Pattern.

Zij is te bereiken via info@paperandpattern.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Paper&Pattern verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Adresgegevens

- Bestelinformatie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paperandpattern.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Paper&Pattern verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Het afhandelen van jouw bestelling.

– Het afhandelen van jouw betaling.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Paper&Pattern neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paper&Pattern) tussen zit.

 

Bewaren van persoonsgegevens:

Paper&Pattern bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Verkregen persoonsgegevens door inschrijving workshops worden binnen een maand verwijderd na afloop workshop. Verkregen persoonsgegevens door invullen van het contactformulier, worden binnen een maand verwijderd na afhandeling inhoud bericht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Paper&Pattern verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hosting:

De e-mail van Paper&Pattern wordt gehost bij JouwWeb. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van JouwWeb. De bestelformulieren van Paper&Pattern worden gehost bij JouwWeb. Als jij een bestelling plaatst via de formulieren, worden die betreffende gegevens opgeslagen op de servers van JouwWeb.

 

Cookies:

Paper&Pattern gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paper&Pattern en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@paperandpattern.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Paper&Pattern wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Paper&Pattern neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@paperandpattern.nl

 


Privacy statement Paper&Pattern

 

Paper&Pattern is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

 

Contact details:

www.PaperandPattern.nl

The Netherlands

+31 626700206

 

Petra Ferweda is the Data Protection Officer at Paper&Pattern.

She can be reached via info@paperandpattern.nl

 

Personal data that we process:

Paper&Pattern processes your personal data by using our services and / or by providing this information to us.

 

Below is an overview of the personal data we process:

– First and last name

– Phone number

– E-mail address

- adress

- orderinformation

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us at info@paperandpattern.nl and we will delete this information.

 

Paper&Pattern processes your personal data for the following purposes:

– To call or e-mail if necessary to carry out our services.

– Handling your payment.

 

Automated decision-making:

Paper&Pattern does not take decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, a Paper&Pattern employee).

 

Storage of personal data:

Paper&Pattern does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Obtained personal data through registration workshops will be removed within one month after the workshop. Obtained personal data by filling in the contact form, will be removed within a month after handling the content.

 

Sharing personal data with third parties:

Paper&Pattern will only provide third parties and only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

 

The e-mail from Paper&Pattern is hosted by JouwWeb. If you contact us via e-mail, those e-mails will be stored on JouwWeb servers. The (registration) forms of Paper&Pattern are hosted by JouwWeb. If you contact us via the forms, the relevant data will be stored on the JouwWeb servers.

 

Cookies:

Paper&Pattern uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

 

View, modify or delete data:

You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by Studio Ferweda and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we hold, to you or another organization mentioned by you, in a computer file.

 

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@paperandpattern.nl

 

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

 

Paper&Pattern also wants to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

How we protect personal data:

Paper&Pattern takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact via info@paperandpattern.nl